Red Giant Vfx Suite 1.0.7 Free download & Review - Hoàng 1080

Breaking

Tìm kiếm

Wednesday, April 22, 2020

Red Giant Vfx Suite 1.0.7 Free download & Review

Red Giant Vfx Suite 1.0.7 Free download & Review 

Red Giant Vfx Suite 1.0.7 Free download & Review
Red Giant Vfx Suite 1.0.7 Free download & Review 


Giới Thiệu  Red Giant Vfx Suite

The VFX suite is packed with plug-ins aimed at solving some of the biggest challenges faced by VFX artists today. VFX Suite has tools for keying, compositing, motion tracking and object replacement/removal. And if you need cool glows, distortions and lens flares - VFX Suite has got tools for that too.

Bộ VFX được tích hợp nhiều plugin nhằm giải quyết một số thách thức lớn nhất mà các nghệ sĩ VFX phải đối mặt hiện nay. VFX Suite có các công cụ để khóa, kết hợp, theo dõi chuyển động và thay thế / loại bỏ đối tượng. Và nếu bạn cần ánh sáng rực rỡ, méo mó và lóa ống kính - VFX Suite cũng có công cụ cho việc đó.

Thông Tin Red Giant Vfx Suite

COMPATIBILITY:
Host-App: All of the tools work in Adobe After Effects CC2018 and later. Knoll Light Factory, Primatte Keyer, Optical Glow and Chromatic Displacement also work in Premiere Pro CC2018 and Later.

OS: All tools work on both Windows and Mac.

Check the individual product pages for specific host-app and OS compatibility.

OK… So now on the real details. Here’s a breakdown of what’s included in the VFX Suite.

Máy chủ-Ứng dụng: Tất cả các công cụ hoạt động trong Adobe After Effects CC2018 trở lên. Knoll Light Factory, Primatte Keyer, Quang phát sáng và Dịch chuyển Chromatic cũng hoạt động trong Premiere Pro CC2018 trở lên.


HĐH: Tất cả các công cụ hoạt động trên cả Windows và Mac.
Kiểm tra các trang sản phẩm riêng lẻ để biết tính tương thích của ứng dụng máy chủ và hệ điều hành cụ thể.
Bây giờ trên các chi tiết thực sự. Ở đây, một bản phân tích về những gì mà bộ phận này có trong VFX Suite.
Video Demo


DownLoad Vfx Suite


https://drive.google.com/file/d/1Pn3Oar2u9K1Wygo9fEn0V6EMkAo4pWlf/view?usp=sharing


 Phần cứng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts